۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسام فیروزی
عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
عضو انجمن علمی روان پزشکان ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
روانپزشک و مدرس انجمن حمایت از حقوق کودک (صدای یارا)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)