۰ رأی
شرح خدمات
تصویربرداری پزشکی موج
دکتر محمد حسن فایضی
دارای بورد تخصصی در سونوگرافی و رادیولوژی
سونوگرافی،آنومالی،اسکن جنین
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)