۰ رأی
شرح خدمات
حسان صادقی
دکتری روان‌پزشکی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص درمان‌های دارویی بیماری‌های روانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)