۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی نیلو
_ سونوگرافی های ساده، کالرداپلر، سه بعدی، چهار بعدی، غربالگری اول و دوم (آنومالی‌ اسکن)، بیوفیزیکال پروفایل، ترانس واژینال و...

- رادیوگرافی های دیجیتال (هیستروسالپنگو، ماموگرافی و... )
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)