۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی گلستان هروی
انواع سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی
انواع رادیو گرافی های ساده و اختصاصی رنگی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)