۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پاتوبیولوژی کودکان پگاه
اولین مرکز آزمایشگاهی نمونه گیری خون کودکان و نوزادان مجهز به دستگاه veinscope رگ نما
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)