۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی و رادیولوژی
انجام تمام سونوگرافی های سه بعدی چهار بعدی انومالی NT
کالر داپلر ، غربالگری و .....
انجام تمام رادیولوژی های رنگی و خاص با بهترین کیفیت
جدیدترین دستگاه ماموگرافی با کمترین درد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)