۰ رأی
شرح خدمات
دندانپزشكی دكتر مريم عمادی
طرف قرداد با بيمه هاي:
تامين اجتماعي-نيروي مسلح-ايران-آسيا -دانا-دي-ميهن-سينا-رازي- ملت -سامان-بانك تجارت-بانك مركزي- دانشگاه آزاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)