۰ رأی
شرح خدمات
صدف علائی
صدف علائی | ماما
.بیماری زنان
. زایمان طبیعی
. مراقبت بارداری
. تعیین جنسیت
. ایودی گذاری و چک ماهانه
. پاپ اسمیر (تست دهانه رحم)
. زایمان در اب، زایمان فیزیولوژیک
. کلاسهای امادگی بارداری و ماما همراه
. تعيين جنسیت، مراقبت بارداری
. بیماری زنان،گواهی سلامت
. همراه زایمان سزارین
. تنظیم خانواده
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)