۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه ویلسون
مجهز به بخش های بیوشیمی هماتولوژی هورمون شناسی ایمونولوژی میکروب شناسی سرولوژی سیتولوژی و
پاتولوژی... می باشد و این امکانات در کنار تجربه ای پنجاه ساله آزمایشگاه همیشه راه گشای خدمت به اهالی محترم جنوب تهران بوده است. که همواره مسئولین و پرسنل فنی این مرکز با بهره گیری از امکانات وتجهیزات و تجربه طولانی درجهت ارتقاءسطح علمی وکیفیتی وحفظ صحت ودقت کوشا بوده اند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)