۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سینا
این آزمایشگاه که سال ۷۶ تاسیس شده است می تواند مرجع مناسبی برای تستهای حاملگی، آزمایشهای دوران بارداری، غربالگری های ماههای اول و آزمایشهای هورمونی و ژنتیکی و آزمایشهای مربوط به نازایی باشد. مسئول فنی این آزمایشگاه دکتر محمدرضا اثنی عشری است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)