۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهره زارع گنبدی
متخصص زنان و زایمان در بیمارستان خصوصی کسری کرج فعالیت می کنند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)