۰ رأی
شرح خدمات
دکتر صدیقه چینی چیان
دکتر صدیقه چینی چیان متخصص اطفال در میدان پونک فعالیت دارد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)