۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زینب حسینیان
دكتر زينب حسينيان درسال ١٣٨١دوره عمومي دندانپزشكي خود را آغاز كرده و در سال١٣٩١ – ١٣٩٠، دوره تخصصي خود را به پايان رسانيده است، ايشان درسال ٩١ عضو هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام و پس از آن عضو هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس شدند. ايشان در طول اين مدت در فعاليت هاي دانشگاهي پژوهشي موفق بوده و داراي ٤ ثبت اختراع در زمينه دندانپزشكي مي باشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)