۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان پوست رازی
بيمارستان رازی علاوه بر رشته های تخصصی پوست بخش های ديگری چون جراحی ترميمی، آسيب شناسی تخصصی پوست و برخی تخصص های ضروری ديگر را هم درخود جاداده است. فعاليت های آموزشی و پژوهشی پويا كه با حضور دستياران تحت آموزش، كارورزان علاقمند و دانشجويان جستجوگر دانشگاه علوم پزشكی تهران همه روزه دراين مركز در جريان است ،روح زندگي را دركالبد آن می دمد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)