۰ رأی
شرح خدمات
مرکز توانبخشی ویژه کودکان اتیسم ندای عصر
بازی درمانی پس از علت یابی رفتارها یك برنامه درمانی برای كودك در نظر گرفته و علاوه بر آن راهكارهای عملی نیز به خانواده می دهد. در صورت همكاری متقابل خانواده و استفاده از راهكارهای مناسب می توان بهبود رفتارهای كودك و پیشرفت او را مشاهده كرد. حیطه های خدمات بازی درمانی در امر توانبخشی عبارتند از :
كودكان ADHD
كودكان با مشكلات اضطرابی
كودكان پرخاشگر
كودكان لجباز
كودكان با اختلال عاطفی و مشكلات خانوادگی
كودكان با مشكلات اتیستیك
كودكان با اختلال توجه و تمركز
كودكان با تأخیر در آموزش و مهارتهای شناختی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)