۰ رأی
شرح خدمات
دکتر قدراله زمانی
شرایط نسجی و شرایط شکلی واسکلتی فک وصورت ممکن است برای زبده ترین جراح نیز ایجاد محدودیت نماید. مثلا این در خواست غیر منطقی است که بیماری با پوست ضخیم در خواست بینی با پوست ظریف را داشته باشد زیرا این امر غیر ممکن بوده و هیحگونه عمل جراحی برای ایجاد چنین تغییری وجود ندارد . یا بیماری با اسکلت درشت با عمل جراحی بخواهد یک بینی با اسکلت ظریف داشته باشد. اما در مورد این قبیل بیماران تجربه که خود یک واقعیت غیر قابل انکار است نشان میدهد که در بین این دو عامل بالا عامل اول یعنی ایجاد هماهنگی نقش تعیین کننده را دارد. زیرا به تجربه دیده میشود که هم اسکلت درشت و هم ظریف به شرطی که در اجزاء آن هماهنگی وجود داشته هر یک به نحو شایسته زیبایی خود را دارد. در واقع باید گفت زیبایی یک بعدی نبوده وتنوع دارد و تنها شخص باید از مقایسه بیمورد کاملا دوری کرده وتنها به وا قعیات خود توجه داشته باشد و زیبایی مطلوب را در آن جستجو کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)