۰ رأی
شرح خدمات
دکتر زهرا عدالتی مرفه
دکتر زهرا عدالتی مرفه متخصص زنان و زایمان و نازایی
دکتر عدالتی مرفه فعالیت های خود را در بیمارستان شهرام انجام می دهند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)