۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد شاخساری
دکتر محمد شاخساری متخصص اورولوژی
پزشکی عمومی، شهید چمران، ۱۳۶۰
بورد تخصصی اورولوژی، شهید چمران، ۱۳۷۰
سرپرست بخش جراحی بیمارستان شرکت نفت آبادان به مدت ۲۳ سال
عضویت نظام پزشکی شهرستان آبادان به مدت ۴ سال
دو دوره پزشک نمونه نظام پزشکی شهرستان آبادان
یک دوره پزشک نمونه شرکت نفت ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)