۰ رأی
شرح خدمات
دکتر صدیقه آذری
بورد تخصصی زنان و زایمان و نازایی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)