۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پریدخت نخستین داوری
دکتر پریدخت نخستین داوری
فوق تخصص قلب كودكان
فارق التحصیل پزشكي عمومي و تخصص كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز، فوق تخصصي قلب كودكان از دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ فلو شيپ اينترونشن قلب كودكان از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ عضو هيأت مؤسسان انجمن علمي قلب كودكان ايران و دبير انجمن عضو هيأت مؤسسان مركز تحقيقات اكو كار ديو گرافي ايران؛ عضو انجمن های قلب وعروق ايران، اكو كارديوگرافي ايران، اينتر ونشن ايران، جراحان قلب و عروق ايران، انجمن بيهوشي ايران و عضو هيأت علمي اسبق(استاد) قلب كودكان دانشگاه علوم پزشكی ايران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)