۰ رأی
شرح خدمات
دكتر ثمين علوی
فوق تخصص هماتولوژی انکولوژی اطفال
دانشیار بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)