۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهرناز مصداقی
دکتر مهرناز مصداقی
پزشكي عمومي با معدل الف دانشگاه علوم پزشكي تهران
PhD ايمونولوژي با معدل الف دانشگاه علوم پزشكي تهران
گذراندن فرصت مطالعاتي شش ماهه در دانشگاه سالزبورگ اتريش و انجام تحقيقات در زمينه واكسنهاي ژني براي پيشگيري و درمان آلرژيها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)