۰ رأی
شرح خدمات
دكتر محبوبه منصوری
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
استادیار بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)