۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه صوفیا
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی صوفیا یکی از مراکز مجهز و پیشرفته در شمال شهر تهران است. دراین مرکز آزمایشگاهی می توانید همه آزمایشهای روتین دوران بارداری را انجام دهید.آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا بعنوان یکی از آزمایشگاه هایی که بر توسعه فنی و رضایت بیماران تاکید دارد بر آن است تا با استقراراستاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱ بازنگری سال ۲۰۰۸در راستای ارتقاء سیستم های مدیریت خود گام بردارد .
رئوس اصلی خط مشی آزمایشگاه پاتوبیولوژی صوفیا برای استقرار این سیستم عبارت است از:
ترویج فرهنگ مدیریت کیفیت و ارتقا برنامه‌های آموزشی در جهت بهبود مستمر اثربخشی نظام مدیریت کیفیت
تمرکز بر انتظارات بیماران مراجعه کننده،ازمایشگاهها و پزشکان همکار
ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات آزمایشگاهی برای تأمین انتظارات مشتریان
بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)