۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه زیبا شهر
برای انجام آزمایشهای مربوط به غربالگری های مادر و جنین می توانید به این مرکز مجهز مراجعه کنید. آزمایشگاه تشخیص طبی زیبا شهر یکی از مراکز مطمئن و مورد اعتماد پزشکان در غرب تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)