۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک ترنم ظفر
خدمات مرکز توانبخشی کودکان ترنم ظفر
گفتار درمانی،کاردرمانی ذهنی،کاردرمانی جسمی،آب درمانی،روانشناسی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)