۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
روانپزشکی اطفال
پزشک مقیم بیمارستان عرفان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)