۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آرزو حاج وزیری
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه رودهن
دانش آموخته دکتری تخصصی روان شناسی سلامت از دانشگاه تهران جنوب
داراى مدرك تخصصي نوروفيدبك از دانشگاه شهيد بهشتى
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)