۰ رأی
شرح خدمات
تیراژه جوینی
روان درمانگر شناختی رفتاری
روان درمانگر کودک
اختلالات کودکان (یادگیری، بیش فعالی، اضطراب و ...)
مشاوره نوجوان (اضطراب، افسردگی، هیجانی رفتاری و ...)
مشاوره تحصیلی
مشاوره کنکور
مشاوره فردی
مشاوره دوستی ها
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)