۰ رأی
شرح خدمات
دکتر اکرم قربعلی
دکتری روانشناسی بالینی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
پذیرش در دوره دکتری با سهمیه استعدادهای درخشان
حوزه فعالیت:
مشاوره و درمان فردی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)