۰ رأی
شرح خدمات
نجمه اسدی
کارشناس ارشد روانشناسی مشاوره
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
عضو انجمن روانشناسی
عضو انجمن مشاوره
عضو انجمن ازدواج و خانواده
حوزه فعالیت:
روانشناسی تربیتی – مشاوره تحصیلی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)