۰ رأی
شرح خدمات
مرکز رادیولوژی و سونوگرافی دکتر آزاده مکری
قبول کلیه بیمه ها
کلیه رادیوگرافی های ساده و رنگی
سونوگرافی های زنان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)