۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی پویا
دکتر شیرین مهاجری
رادیوگرافی ساده و رنگی دیجیتال
هیستروسالپنگوگرافی و سیالوگرافی
دکتر فریبرز شفیقی
سونوگرافی ساده ، رنگی ، سونوگرافی ۳D و ۴D جنین
سنجش تراکم استخوان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)