۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی دکتر صانعی
سونوگرافی حاملگی همراه با غربالگری سه ماهه اول و سه ماهه دوم
سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی جنین
ماموگرافی دیجیتال و سونوگرافی سینه
عکس رنگی از رحم جهت بررسی نازائی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)