۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر نادیا نظری
کلیه رادیوگرافی های تخصصی ، رنگی ، ماموگرافی ، سری دندان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)