۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی هدف
رادیوگرافی دیجیتالی و سونوگرافی معمولی و کالرداپلر
با پیشرفته ترین دستگاه های رادیولوژِی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)