۰ رأی
شرح خدمات
سونوگرافی و رادیولوژِی پرنیا
سونوگرافی ساده و تخصصی (حاملگی - NT,NB-آنومالی جنین - سعه بعدی و چهار بعدی -کالر داپلر حاملگی - کالرداپلر اندام تحتانی- ترانس واژینال - شکم و لگن -تیروئید و نسج نرم )
خدمات رادیولوژِی:
رادیوگرافی ساده و تخصصی-ماموگرافی دیجیتال - پانورکس دیجیتال -پری اپیکال -باریم انما ساده -باریم انما دوبل کنتراست ( روده بزرگ )- ترانزیت ( روده باریک )-IVP(دستگاه ادراری )-upper G.I( مری .معده.)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)