۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدرضا بابایی
متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)