۰ رأی
شرح خدمات
دکتر رضا مطیعی
با توجه به تجربه فراوان در زمینه جراحی های بسته سنگ،جراحی های سرطان،جراحی های اطفال در زمینه اختلات مادرزای ،پروستات و ناباروری مشغول جراحی در بیمارستانهای دولتی کاشانی، خانواده و بیمارستان های خصوصی تریتا،فرمانیه و غیاثی میباشند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)