۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان زعیم
حفظ و ارتقائ سطح ایمنی بیماران و کارکنان
ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات درمانی
اعمال سیاست های کلان مدیریت منابع وکاهش اتلاف انرژی
ارتقائ سطح رضایتمندی ذینفعان داخلی و خارجی
تلاش در راستای استقرار استانداردهای ملی اعتبار بخشی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)