۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان پانزده خرداد
گروه فوق تخصصی جراحی پلاستیک یک گروه مستقل آموزشی زیرمجموعه دانشکده پزشکی میباشد.دوره آموزشي جراحي پلاستيک يکي از تجربيات باليني مهم و اساسي براي دستياران فوق تخصصي جراحي است. طي اين دوره از دستياران انتظار ميرود تا فراگيري و کسب مهارت در بسياري از توانايي هاي اصلي و پايه اي جراحي پلاستيک را آغاز کنند . اين دوره آموزشي عمدتاٌ بر مبناي آموزش علمي و عملي در بيمارستان ( بخشهاي جراحي , اتاق عمل جراحي ) مي باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)