۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان شهید دکتر معیری
بیمارستان دکتر معیری از بیمارستان های زیر مجموعه تامین اجتماعی و بیمارستان تخصصی ارتوپدی می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)