۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم سابوته
فوق تخصص نوزادان
پزشک مقیم بیمارستان اکبر آبادی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)