۰ رأی
شرح خدمات
دكتر سیدعلی مصباح
متخصص بیماری های کودکان
پزشک مقیم درمانگاه بیمارستان میلاد
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)