۰ رأی
شرح خدمات
دکتر بهنام ثبوتی
متخصص بیماری های کودکان
پزشک مقیم بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)