۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهلا انصاری
فوق تخصص خون و هماتولوژی کودکان
عضو هیات علمی بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)