۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حسن اتوکش
فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار
عضو هیات علمی بخش مریم(کلیه و غدد) بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)