۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا ناطقیان
فوق تخصص عفونی اطفال
عضو هیات علمی بخش نیلوفر(عفونی اطفال) بیمارستان آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)