۰ رأی
شرح خدمات
دكتر كامليا شهابي
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي ،بيماري هاي سطحي چشم ،پيوند قرنيه ،جراحي عيوب انكساري
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)